სასარგებლო რჩევები

როგორ მივმართოთ მონაწილეობას, როგორც მოხალისე

Pin
Send
Share
Send
Send


მოხალისეთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელის წინაშე ...

მოხალისე განცხადება

სასწავლო ადგილი _______________________________________________________

გთხოვთ, მიმიღოთ, როგორც მოხალისე ორგანიზაციის წევრი….

გაეცნო მოხალისეთა საქმიანობის სახეებს.

მშობლების (კანონიერი წარმომადგენლების) თანხმობა ბავშვის მოხალისეობრივ საქმიანობაში მონაწილეობისა და მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე

ვეთანხმები, რომ ჩემი შვილი ეწევა მოხალისეობრივ საქმიანობას, ასევე მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას.

მოხალისის განცხადება მოხალისეების წიგნაკის გასაცემად და მოქალაქისა და მისი მშობლების (კანონიერი წარმომადგენლების) თანხმობით, პირადი მონაცემების დამუშავებაზე)

მოხალისეთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელისთვის / სახელი /

დაბადების თარიღი "____" _________,

რეზიდენტი (ებ) ზე: ________________,

ქ. ______________, დ. __, აპტ. ____,

პასპორტი: სერია ____ ნომერი ____________,

ვის მიერ და როდის გაიცემა ___________________________

სამუშაო ადგილი / სწავლა ____________________________________,

განცხადება

გთხოვთ, პირადად გამომიწოდოთ მოხალისე (მოხალისე) პირადი წიგნი.

მოხალისე (მოხალისე) საქმიანობის გამოცდილების მოკლე აღწერა: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(თარიღი) (ხელმოწერა, ხელმოწერის გაშიფვრა)

განაცხადის ხერხემლს ავსებენ ორგანიზაციები, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან გამოსცენ მოხალისე პირთა (მოხალისე) პირადი წიგნები.განცხადების განხილვის შედეგების საფუძველზე გამოიცა მოხალისე (მოხალისე) პირადი წიგნი, სერია _______ ნომერი __________

მოხალისეთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელისთვის / სახელი /

დაბადების თარიღი "____" _________,

რეზიდენტი (ებ) ზე: ________________,

ქ. ______________, დ. __, აპტ. ____,

პასპორტი: სერია ____ ნომერი ____________,

ვის მიერ და როდის გაიცემა ________________________________

სამუშაო ადგილი / სწავლა ____________________________________,

განცხადება

მოქალაქის თანხმობით

პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ

მე გამოვხატავ თანხმობას ჩემი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნით, რათა მივაწოდო ინფორმაცია ნებაყოფლობითი (მოხალისე) საქმიანობის შესახებ, მათ შორის, შეაგროვოს, ორგანიზება, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), განაწილება (გადაცემა ჩათვლით) და განადგურება და მათი პირადი მონაცემების განადგურება.

ზემოაღნიშნული თანხმობა ჩემი პირადი მონაცემების დამუშავების შესახებ წარმოდგენილია ექვემდებარება ფედერალური კანონის 2006 წლის 27 ივლისის 15152-ФЗ „პერსონალურ მონაცემთა შესახებ“, რომლის თანახმად, პირადი მონაცემების დამუშავება ხორციელდება ფედერალური კანონის საფუძველზე ან ნებაყოფლობითი ხელშეკრულების (შეთანხმების) შესრულებისთვის. მოხალისე) სამუშაო, რომელზეც მე ვარ მხარე, შეიძლება განხორციელდეს ჩემი დამატებითი თანხმობის გარეშე.

ეს თანხმობა ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოხალისეთა (მოხალისე) პირადი წიგნის გაცემის შესახებ (ან მოხალისეთა (მოხალისე) შრომის შესახებ ხელშეკრულების (ხელშეკრულების) ხანგრძლივობის ვადით.

ორგანიზაცია (დაწესებულება), რომელიც იზიდავს მოხალისეებს (მოხალისეებს) და მათი გატანა შეიძლება წერილობითი განცხადების წარდგენით.

(თარიღი) (ხელმოწერა, ასო

მოხალისეთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელისთვის / სახელი /

სრული სახელი მშობელი (არასრულწლოვანი მოქალაქის კანონიერი წარმომადგენელი)

დაბადების თარიღი "____" _________,

რეზიდენტი (ებ) ზე: ______

ქ. ______________, დ. __, აპტ. ____,

პასპორტი: სერია ____ ნომერი ____________,

ვის მიერ და როდის გაიცემა _______________________

სამუშაო ადგილი / სწავლა ____________________________________,

განცხადება

მშობლის თანხმობის საფუძველზე (მცირე მოქალაქის კანონიერი წარმომადგენელი)

იმისთვის, რომ ბავშვი მოხალისედ მოხდეს,

მშობლის (უმცირესობის მოქალაქის კანონიერი წარმომადგენლის) თანხმობის საფუძველზე, არასრულწლოვანი მოქალაქის პირადი მონაცემების დამუშავებაზე

მე _________________________________________________________ თანხმობას ვუცხადებ ჩემი შვილის (ქალიშვილის) მიერ განხორციელების შესრულებას, _____________________________________________________ _________ წლის დაბადების შესახებ, ვსწავლობ (არ ვსწავლობ) _______________________ (საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელს) თავისუფალ დროში მოხალისეობრივი საქმიანობის შესახებ.

მე გამოვხატავ თანხმობას ჩემი (შვილის) შვილის (შვილის) პირადი მონაცემების დამუშავების მიზნით, მოხალისეობრივი (მოხალისე) საქმიანობის ინფორმაციული დახმარების მიზნით, მათ შორის, შეგროვების, ორგანიზების, დაგროვების, შენახვის, გარკვევის (განახლების, შეცვლის) ღონისძიებების შესრულების ჩასატარებლად. ) და ჩემი (შვილის) შვილის (ქალიშვილის) პირადი მონაცემების განადგურება.

ეს თანხმობა ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და ჩემი შვილის (ქალიშვილზე) მოხალისის (მოხალისე) პირადი წიგნის გაცემის შესახებ (ან ვადაზე) (მოხალისე) შრომით ხელშეკრულებაზე (შეთანხმებაზე) ხანგრძლივობის ვადით, _____ (ბენეფიციარის სახელით) ორგანიზაციით (დაწესებულებით). მოხალისეების (მოხალისეების) მოზიდვა და მათი გატანა შეიძლება წერილობითი განცხადების წარდგენით.

(თარიღი) (ხელმოწერა, ხელმოწერის გაშიფვრა)

არაკომერციული პარტნიორობის ხელშეკრულების მაგალითი

თანამშრომლობის ხელშეკრულება

, იმ პირში, რომელიც მოქმედებს ერთი მხრივ, და, ერთი მხრივ, დირექტორის (მოხალისე ორგანიზაციის ხელმძღვანელის) მოვალეობის შემსრულებლის საფუძველზე, მეორეს მხრივ, შემდგომში, როგორც შემდგომში „მხარეები“, დადებული აქვს ეს შეთანხმება შემდეგნაირად:

ხელშეკრულების საგანი.

1.1. წინამდებარე შეთანხმების თემაა მხარეებს შორის თანამშრომლობა სოციალური მოხალისეობის ახალგაზრდული პროექტების შემუშავებაში.

თანამშრომლობის სფეროები.

2.1. სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, სასწავლო და მეთოდოლოგიური ლიტერატურის გაცვლა ახალგაზრდობის მოხალისეობის პრობლემების შესახებ.

2.2. ერთობლივი სასწავლო პროგრამების ორგანიზება და განხორციელება, მათ შორის, მოხალისეების პროექტის კოორდინატორთა ტრენინგი, გადამზადება და მოწინავე ტრენინგი.

2.3. ერთობლივი ფესტივალების, სემინარების, კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება მოხალისეობის განვითარების შესახებ.

2.4. მხარეთა მიერ ჩატარებულ ფესტივალებში, კონფერენციებში, სემინარებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა.

2.5. სპეციალისტების გაცვლა სამუშაო გამოცდილების შესასწავლად, ტრენინგების ჩატარებისა და კონსულტაციების ჩატარებაში.

2.6. სკოლის მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა ტიპის მოხალისეობრივი პრაქტიკის ორგანიზება.

მხარეთა ვალდებულებები.

3.1. მიაწოდეთ საჭირო ინფორმაცია ამ შეთანხმების შესაბამისად ორგანიზაციისა და მუშაობის გაუმჯობესებისთვის.

3.2. უზრუნველყოს ამ შეთანხმების პირობების სწორად შესრულება.

3.3. ამ შეთანხმების შესაბამისად, დადოს ცალკეული ხელშეკრულებები კონკრეტული პროექტებისთვის, სადაც მითითებულია თანამშრომლობის სხვადასხვა სფეროში შინაარსის, ვადებისა და მოცულობის შესახებ.

3.4. ერთობლივი პროექტების შემუშავება, რომლებიც მიზნად ისახავს რეგიონის მაცხოვრებლების მოხალისედ მოზიდვას.

3.5. მონაწილეობა მიიღონ საინფორმაციო კამპანიებში, რომელიც მიზნად ისახავს რეგიონში მოხალისეთა ღირებულებების პოპულარიზაციას.

3.6. ყველა ძალისხმევა, რომ მიიღოთ ორიენტირებული და თანმიმდევრული მხარდაჭერა რეგიონის საწარმოებისა და ორგანიზაციების სოციალური პროექტების განხორციელებაში.

3.7. იდენტიფიცირეთ წარმომადგენლები, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან კოორდინირდნენ მიმდინარე თანამშრომლობის საკითხებზე. პროექტის მენეჯერები ინიშნებიან ურთიერთშეთანხმებით.

პაპილარული თითების ნიმუშები წარმოადგენს სპორტული უნარის აღმნიშვნელი ნიშანს: დერმატოლოგიური ნიშნები ფორმდება ორსულობის 3-5 თვის განმავლობაში, არ იცვლება მთელი ცხოვრების განმავლობაში.

წყლის ზედაპირის ჩამონადენის ორგანიზაცია: ტენიანობის უდიდესი რაოდენობა დედამიწაზე აორთქლდება ზღვების და ოკეანეების ზედაპირიდან (88).

ერთსაფეხურიანი ხის საყრდენი და კუთხოვანი საყრდენების გამაგრების მეთოდები: VL მხარს უჭერს - სტრუქტურები, რომლებიც შექმნილია მავთულის დასაყენებლად საჭირო სიმაღლეზე ადგილზე, წყალზე.

Pin
Send
Share
Send
Send